Wie heeft het auteursrecht van de foto’s?

You are here:
< Back

Er is soms wat onduidelijkheid over het auteursrecht en het gebruiksrecht van foto’s. Dus wie heeft het auteursrecht van de foto’s van de virtuele tour?

Op overheid.nl kun je alles nalezen over de auteurswet. Ik zal je de gehele wet besparen, maar wil toch even de eerste twee artikelen aanhalen.

Artikel 1
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Artikel 2

  1. Het auteursrecht gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht.
  2. De maker, of zijn rechtverkrijgende, kan aan een derde een licentie verlenen voor het geheel of een gedeelte van het auteursrecht.
  3. De levering vereist voor gehele of gedeeltelijke overdracht, alsmede de verlening van een exclusieve licentie, geschiedt bij een daartoe bestemde akte. De overdracht of de verlening van een exclusieve licentie omvat alleen die bevoegdheden die in de akte staan vermeld of die uit de aard en de strekking van de titel of licentieverlening noodzakelijkerwijs voortvloeien.
  4. Het auteursrecht dat toekomt aan de maker van een werk, alsmede, na het overlijden van de maker, het auteursrecht op niet openbaar gemaakte werken dat toekomt aan degene die het als erfgenaam of legataris van de maker heeft verkregen, is niet vatbaar voor beslag.

Hieruit is dus af te leiden dat het auteursrecht altijd berust bij de fotograaf.

Vorige Werkt de virtuele tour ook op mobiele apparaten?
Volgende Wie heeft het gebruiksrecht van de foto’s?